ОБЩИ УСЛОВИЯ

 Общи Условия

 

I

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия на refex.bg/reflex-shop.net, с които се уреждат условията на ползване на refex.bg/reflex-shop.net, сключването на договор за покупко-продажба с Продавача, политиката за бисквитките и политиката за личните данни.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „Рефлекс Фешън“ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 205509423, със седалище и адрес на управление: България, област Пловдив, община Пловдив, ПК 4000, район Северен, улица Никола Беловеждов № 47 и идентификационен номер по ДДС в България: BG205509423.

2.2. „Рефлекс Фешън“ ООД - град Пловдив администрира електронния магазин refex.bg/reflex-shop.net, намиращ се на домейн refex.bg/reflex-shop.net, (наричан за краткост „Сайт/а/ът“). „Рефлекс Фешън“ ООД - град Пловдив щe бъде наричано за краткост по-долу Рефлекс Фешън.

2.3. Можете да се свържете с Рефлекс Фешън на посочения по-горе адрес, на телефон 0878858686,на цената за разговор съгласно Вашият абонаментен план, на и-мейл адрес office@reflex-shop.net или чрез предоставената на сайта форма за контакт.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава профил на Сайта, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

3.2 Продавач – „Рефлекс Фешън“ ООД - град Пловдив, наричано за краткост Рефлекс Фешън.

3.3. Сайт – електронният магазин, хостван на уеб адреса refex.bg/reflex-shop.net и неговите поддомейни

3.4. Потребител – всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Сайта и което чрез завършването на процеса на създаване на Профил е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Сайта.

3.5. Профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, трансакции и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Профила да е вярна, пълна и актуална.

3.6. Желани продукти – раздел в Сайта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Продавача за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

3.7. Кошница – секция в Сайта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;

3.8 Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Рефлекс Фешън и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Рефлекс Фешън, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки от Сайта.

3.9. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Сайта, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.10. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.11. Съдържание

• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Рефлекс Фешън на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• информацията, касаеща Купувачите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

• данни относно Продавача.

3.12. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията Профил, секцията Кошница, секцията или в секцията Желани продукти, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.13. Трансакция – действието от страна на Рефлекс Фешън по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.14. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

II

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общите условия на Рефлекс Фешън обвързват всички Купувачи/Потребители на Сайта.

1.2. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

1.3. Рефлекс Фешън си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който електронният магазин функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Общите условия могат да бъдат противопоставени на Потребителите/Купувачите от момента, в който са публикувани на Сайта. В случай на такава промяна ще публикуваме на Сайта изменената версия на общите условия, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящите общи условия.

1.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

1.5. Възможно е поради техническа грешка или пропуск в информацията предоставена на Сайта да съществуват неточности, поради което Рефлекс Фешън уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

1.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.

1.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

1.8. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Рефлекс Фешън не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

2.1. Купувачът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Рефлекс Фешън от негово име.

2.2. Рефлекс Фешън изпраща уведомление до Купувачът за регистриране на Поръчката в системата, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Рефлекс Фешън прави по електронен път (имейл) или по телефона.

2.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Рефлекс Фешън уведомява за това Купувачът чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

2.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща или чрез обаждане от наш служител на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

2.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

2.6 Договорът се счита за прекратен след приемане и заплащане на стоката от страна на Купувача.

 

3. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

3.1. Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

3.2. Рефлекс Фешън си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка, ако сметне, че това би било в ущърб на Рефлекс Фешън по какъвто и да е начин. При това положение Купувачът има право да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“на телефон  0879848428, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Рефлекс Фешън не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Купувачът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

3.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта начини за контакт.

3.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Рефлекс Фешън си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

3.5. Рефлекс Фешън може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Сайта, за определен период от време.

3.6. Всички цени на Стоките на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

3.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Рефлекс Фешън се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, които Рефлекс Фешън  прави към Купувача, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

3.8. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

4. ПОРЪЧКА

4.1. Купувачът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

4.2. Всяка добавена в Кошницата Стока може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на Стока в Кошницата, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

4.3. Потвърждавайки Поръчката, Рефлекс Фешън потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

4.4. Купувачът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Рефлекс Фешън във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.5. С изпращането на поръчката Купувачът разрешава на Рефлекс Фешън да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Купувачът Поръчка, за което следва да уведоми последния. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Купувача на трансакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

• предоставените от Купувача данни в Сайта са непълни и/или грешни;

• Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Купувача Продукт.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

5.1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Рефлекс Фешън при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

 

 

5.2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Рефлекс Фешън по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Рефлекс Фешън.

 5.3. Рефлекс Фешън изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.

 5.4. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на Сайта, след като завърши процеса на регистрация. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Рефлекс Фешън, в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв, Той носи отговорноста и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извърпват от него или трето лице чрез използване на паролата му.

 5.5. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Рефлекс Фешън се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията.

5.6. Рефлекс Фешън не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

 5.7. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уеб сайта, се съхраняват, обработват и използват от Рефлекс Фешън за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги.

5.8. Потребителят има правото да оттегли съгласието си за обработване на Личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Потребителят може да заяви оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни чрез  формата за отказ, чрез съобщение на електронната поща на търговеца или чрез писмено уведомление, изпратено по пощата.

5.9. След регистрация в сайта Потребителят има право на достъп до обработваните от Рефлекс Фешън негови Лични данни, както и на информация за това кои негови Лични данни се обработват. Потребителят има право да поиска от Рефлекс Фешън да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него.

5.10. Потребителят има правото да поиска от Рефлекс Фешън изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Рефлекс Фешън има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато за това са налице условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан навсякъде по-долу Общ регламент относно защитата на данните).

5.11. Потребителят има право да изиска от Рефлекс Фешън ограничаване на обработването на Личните му данни при условията на чл. 18 от Общия регламент относно защитата на данните.

5.12. Потребителят има право да получи Личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Рефлекс Фешън, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Рефлекс Фешън и при условията на чл. 20 от Общия регламент относно защитата на данните.

5.1. Купувачът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Рефлекс Фешън, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Купувача/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

5.2. Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на Рефлекс Фешън неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Рефлекс Фешън има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Рефлекс Фешън няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

5.3. С предоставянето на свои данни на Рефлекс Фешън (включително и-мейл) Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на Рефлекс Фешън или трети лица, партньори на Рефлекс Фешън, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство.

5.4. С предоставянето на свои лични данни на Рефлекс Фешън Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Рефлекс Фешън, регистрирано в ........................................... за обработване на лични данни под № ................ и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в настоящите общи условия.

6. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

6.1. В момента, в който си създаде профил в Сайта, Потребителят има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

6.2. Купувачът/Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като използва предвидената за това в електронните съобщения връзка.

6.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

7. ПЛАЩАНЕ

7.1. Цените на Стоките, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

7.2. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка Поръчка.

7.3. Към настоящия момент е възможно заплащане единствено чрез опция „Наложен платеж чрез пощенски паричен превод“.

7.5. При желание то страна на Купувачът за издаване на фактура за закупената стока, същия  е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

7.6. Продавачът при желание от страна на Купувача ще издаде фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача.

7.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Купувачът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в своя профил. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

7.8. Купувачът ще разполага със запис на издадените му от Рефлекс Фешън фактури в Профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент при условие, че е регистриран потребител.

8. ДОСТАВКА

8.1. Продавачът осъществява доставка на поръчаните и закупени Продукти чрез куриерска фирма до адрес или офис на куриерската фирма, посочени от Купувача. Рефлекс Фешън не носи отговорност за некоректно въведена или подадена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

8.2. Продавачът осигурява подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас чрез някой от посочените на Сайта начини и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

8.3. Условията на доставката за продуктите, предлагани от Рефлекс Фешън се намират на инфо страницата на Сайта „Доставка на поръчките“.

8.3. Рефлекс Фешън не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Рефлекс Фешън обстоятелства.

8.4. Рефлекс Фешън има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Рефлекс Фешън уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Рефлекс Фешън е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.

8.5. Рефлекс Фешън поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества

 

9. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

9.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайтата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

9.2. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

9.3. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Потребителят няма право на рекламация, когато несъответствието се дължи на естественото износване на вещта.

9.4. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Рефлекс Фешън ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

9.5. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за заменяне на стоката с друга, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

9.6. Рекламацията се подава в работно време от 09:00 до 18:00 часа на посочения от Рефлекс Фешън телефон или писмено чрез, формуляр за рекламация намиращ се на сайта, както и  по поща до адреса на дружеството.

9.7. При предявяване на рекламация потребителят посочва:

·         предмета на рекламацията,

·         номера на поръчката/договор,

·         датата на поръчката,

·         Име, адрес, телефон ,email за контакт,

·         Актуална банкова сметка

·         наименование и код на рекламационния артикул,

·         Номер на товарителница за върнатата стока към Рефлекс Фешън,

·         предпочитан начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума,

9.8. При подявяване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура или заместващ документ, издаден от куриера;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 9.9. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

9.10. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

9.11. Рефлекс Фешън поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща съобщение съдържащо датата и номера на рекламацията от регистъра на посочения от него имейл или телефон.

9.12. Когато Рефлекс Фешън удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два еднообразни екземпляра. При желание от страна на потребителя се предоставя екземпляр на посочения от него имейл.

9.13 При предявена и вписана рекламация от страна на Рефлекс Фешън, започва да тече 30 дневен срок по изпълнението на същата. При удовлетворяване на искане по рекламация, касаещо възстановяване на заплатената сума, тя ще бъде върната на Купувача по банкова сметка посочена от него.

9.14. Правата по настоящата глава не важат по отношение на Потребители/Купувачи, които са търговци или юридически лица.

10. ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от куриера/доставчика.

10.2. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от Рефлекс Фешън, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

10.3. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Рефлекс Фешън за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето  направило поръчката, данни на лицето  приело доставката,  дата на доставката, актуална банкова сметка, титуляр на сметката.

10.4. Рефлекс Фешън публикува на сайта си стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, поместен и в настоящите общи условия, откъде може да бъде копиран.

10.5. За упражняване правото на отказ Рефлекс Фешън предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Рефлекс Фешън незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му.

10.6. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата или съответния заместващ документ, издаден от куриерската фирма, ако има такава, като ги предаде на Рефлекс Фешън или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

10.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата се възстановява както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

10.8. Рефлекс Фешън има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

10.9. В случай че Потребителят не изпълни някое от задълженията си по предходните текстове от настоящата глава, без да уведоми Рефлекс Фешън за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.


                                                                                                                            11. ЗАМЯНА и ВРЪЩАНЕ

11.1 Всяка закупена стока от онлайн магазина на Рефлекс Фешън, подлежи на връщане или замяна в 14 дневен срок от получаването й от Клиента. Продукта, не трябва да бъде  носен, изцапан, пран. Трябва да е в приличен търговски вид, да не е нарушена неговата цялост и без странични миризми като цигари или парфюм, със запазена опаковка и етикет.

Продукти не отговарящи на горните условия не подлежат на замяна и връщане.

При замяна на стока всички куриерски разходи са за сметка на Клиента. В случаите когато замяната се налага поради грешка или вина на Рефлекс Фешън (изпратен е грешен продукт, изпратен е грешен размер и др.) куриерските разходи са за сметка на Продавача.


12. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

12.1. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

13. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

13.1. Собствеността на Стоките се прехвърля от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

14. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

14.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Рефлекс Фешън.

14.2. Рефлекс Фешън има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

14.3. Нищо в сключения между Рефлекс Фешън и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Рефлекс Фешън последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Рефлекс Фешън върху Съдържанието. Потребителят/Купувачът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Рефлекс Фешън.

14.4. Потребителят/Купувачът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

14.5. Потребителят/Купувачът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Рефлекс Фешън за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Рефлекс Фешън и Потребителят/Купувачът и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Рефлекс Фешън, който има право да потърси отговорността на Потребителят/Купувачът за това.

14.6. Простото изпращане до Потребителят/Купувачът или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Рефлекс Фешън няма да се счита за съгласие от страна на Рефлекс Фешън да позволи на Потребителят/Купувачът да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Рефлекс Фешън.

14.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Рефлекс Фешън.

15. ОТГОВОРНОСТ

15.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

15.2. Рефлекс Фешън се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

15.3. Рефлекс Фешън не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уеб сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уеб сайтове.

 15.4. Рефлекс Фешън не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уеб сайта refex.bg/reflex-shop.net, и не носи отговорност за такова съдържание. Рефлекс Фешън може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

 15.5. Рефлекс Фешън не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уеб сайта.

15.6. Рефлекс Фешън не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уеб сайта.

16. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

16.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

16.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

17. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

17.1. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

17.2. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg

Уеб сайт:  http://cpdp.bg/

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4 А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт:  http://kzp.bg/

III

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

IV

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.


ФОРМУЛЯРЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

 

До  РЕФЛЕКС ФЕШЪН ООД, ЕИК: 205509423 , гр. Пловдив, ул. Никола Беловеждов № 47

 

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

…………………………………………………...............................................................................................................

/описание на продукта/

 

Номер на поръчка...........................

 

Стоката е поръчана на ………………….

 

Стоката е получена на ………………….......................................................

 /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

Име: ........................................................................................................телефон.............…………………………

/Имена на потребителя/

 

Адрес: гр./с……………………………………………………………..............................................................................

/Адрес на потребителя/

Банкова сметка/IBAN..............................................................................................................................

Титуляр на банкова сметка....................................................................................................................

 

………………..................                                                                                                    …………………………….................

/Дата/                                                                                                                              /Подпис на потребителя/

 

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП